,  (Кляйн)
Якоб Герман Кляйн (1688–1748)
записано в 2002г. в Германии
       

записано в 2002г. в Германии
       

2-я виолончель - Александр Гулин // записано в 2008г. в Москве
       

записано в 2002г. в Германии
       

Pavel SERBIN (cello) / Alexander GULIN (cello) / Hans Knut SVEEN (harpsichord) / 2008, Moscow
       

Pavel SERBIN (cello) / Alexander GULIN (cello) / Hans Knut SVEEN (harpsichord) / 2008, Moscow
       

записано в 2002г. в Германии
       

Pavel SERBIN (cello) / Alexander GULIN (cello) / Hans Knut SVEEN (harpsichord) / 2008, Moscow
       

записано в 2002г. в Германии
       

Pavel SERBIN (cello) / Alexander GULIN (cello) / Hans Knut SVEEN (harpsichord) / 2008, Moscow
       

записано в 2002г. в Германии
       
 
     
Наши контакты